EEN FINANCIËLE BIJDRAGE VOOR JOUW CULTURELE INITIATIEF

Welke projecten komen er in aanmerking? Hoeveel kan ik aanvragen? Waar moet ik aan voldoen? Hier staat alles  tot in de puntjes.

Projectbijdragen Culturele Hotpot

 • Projectbijdragen zijn voor activiteiten die een bijdrage leveren aan het verbreden en vernieuwen van het culturele programma in  Horst aan de Maas
 • Projectbijdragen zijn bedoeld om samenwerking en kruisbestuiving tussen diverse partijen binnen Horst aan de Maas te bevorderen.
 • Projectbijdragen kunnen door stichtingen of verenigingen worden aangevraagd, al dan niet in combinatie met particulieren en/of bedrijven.
 • Projectbijdragen kunnen maximaal 50% (als streefpercentage) van de totale projectkosten.
 • Projectbijdragen kunnen minimaal €1000 en maximaal €10.000(streefbedragen) per aanvraag zijn.
 • Er vinden minimaal 2 subsidierondes per jaar plaats.
 • De aanvrager ontvangt binnen uiterlijk zes weken na het verstrijken van de deadline een reactie van Stichting EN projecten.

Wie beoordeelt de aanvraag?

Een onafhankelijke, deskundige adviescommissie beoordeelt de aanvraag en geeft vervolgens een gemotiveerd advies aan Stichting EN-projecten. Het bestuur van Stichting EN-projecten neemt een besluit over het projectbedrag.

Wat zijn de criteria?

De adviescommissie beoordeelt en motiveert de aanvragen op basis van 6 criteria:

 • Artistieke kwaliteit
 • Betekenis & meerwaarde voor de gemeente Horst aan de Maas
 • Ondernemerschap van de aanvrager
 • Samenwerken
 • Verwachte resultaat
 • Volledigheid plan en financiële begroting

Om zoveel mogelijk ruimte te bieden aan de invulling van deze 6 criteria zijn deze bewust niet verder ingekaderd. Een uitputtende lijst van voorwaarden en criteria kunnen innovatieve idee n immers in de weg staan. In de bijlage geven we wel duiding aan de criteria. Indien een idee niet voldoet aan de criteria kan een aanvraag toch in behandeling worden genomen. De motivatie van de aanvrager zal dan een doorslaggevende rol spelen in de beoordeling.

Voor een nadere toelichting op dit artikel zie de toelichting.

Welke doelen wil de Hotpot bereiken?

Het aanjagen, ontwikkelen en indien gewenst mede produceren van nieuwe culturele initiatieven en kruisbestuivingen (culturele innovatie). Daarmee een aantrekkelijk cultuuraanbod, laagdrempelige kennismaking met cultuur, cultuurparticipatie en open podium bieden aan lokale artiesten/talenten/verenigingen en inwoners van Horst aan de Maas.

Welke rechtsvorm heeft de aanvrager?

Een financiële bijdrage kan in principe worden aangevraagd door zowel rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid als door één of meer groepen van natuurlijke personen.

Welke activiteiten komen hiervoor in aanmerking?

Er is geld beschikbaar voor projecten, producties en manifestaties in Horst aan de Maas. Het kan hierbij gaan om projecten of manifestaties in alle kunstdisciplines en mengvormen daartussen.

Welke projecten komen niet in aanmerking voor een financiële bijdrage?

 • Projecten die aan het publiek gepresenteerd worden vóórdat er een besluit is genomen over de aanvraag.
 • Projecten die al gestart zijn ten tijde van de aanvraag.
 • Projecten van instellingen welke een meerjarige cultuursubsidie van de gemeente Horst aan de Maas ontvangen en die betrekking hebben op de kerntaak waarvoor de meerjarige subsidie beschikbaar is gesteld (zoals productie, programmering, participatie of educatie).
 • Projecten waarvoor al eerder een subsidie is verstrekt.
 • Projecten die geen openbaar toegankelijk presentatiemoment in de gemeente Horst aan de Maas bevatten.
 • Reguliere (jaar)programmering of reguliere activiteiten van de aanvrager.
 • Investeringen en niet-projectgebonden materiaalkosten.

Wanneer wordt een aanvraag in behandeling genomen?

Een aanvraag wordt in behandeling genomen als deze:

 • Is ingediend door middel van een volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend digitaal aanvraagformulier en voorzien van een activiteitenplan en een sluitende begroting inclusief toelichting.
 • Een compleet activiteitenplan bevat van niet meer dan 4.000 woorden.

Waar en voor wanneer kan een aanvraag worden ingediend?

 • Alle aanvragen worden ingediend bij Stichting EN-projecten.
 • Er vinden minimaal 2 aanvraagrondes per jaar plaats. De vastgestelde uiterste inleverdata zijn resp. 1 mei en 1 november.
 • Stichting EN-projecten streeft ernaar om binnen 6 weken na datum van de deadline een besluit te nemen.
 • De adviesraad kan de aanvrager verzoeken een mondelinge toelichting te geven op de aanvraag.

Hoeveel subsidie kan er worden aangevraagd?

 • De richtlijn voor de aan te vragen bijdragen bedragen minimaal 1.000 euro en maximaal 10.000 euro per project. Dit zijn streefbedragen. Mits goed onderbouwd en gemotiveerd kan hiervan worden afgeweken.
 • De richtlijn voor de totale aanvraag bedraagt in principe maximaal 50% van de totale kosten van het project; zowel op begrotingsbasis als bij verantwoording. De aanvrager moet dus minimaal 50% van de kosten dekken door publieksinkomsten, eigen inkomsten, bijdragen uit private middelen of subsidies van derden. Dit betreft het streefpercentage. Mits goed onderbouwd en gemotiveerd kan hiervan worden afgeweken.
 • Ingebrachte bijdragen van vrijwilligers kunnen in de projectkosten worden opgenomen tegen vrijwilligersvergoeding.

Vindt er achteraf verantwoording van het project plaats? En zo ja, wat wordt hierin van de aanvrager verwacht?

Wanneer het project waarvoor een bijdrage is verleend heeft plaatsgevonden, overlegt de aanvrager binnen uiterlijk 13 weken de volgende gegevens:

 1. Een beknopt verslag van het project met daarin opgenomen in hoeverre vooropgestelde doelen zijn behaald. Dit mag naar eigen creatief inzicht worden vormgegeven (bijv. schriftelijk of beeldend).
 2. Een beknopte foto- en/of filmimpressie van de uitvoering van het betreffende project
 3. Een financieel overzicht met daarin opgenomen de begrote en werkelijke kosten en het resultaat van het betreffende project.

Toelichting Criteria

Om zoveel mogelijk ruimte te bieden aan de invulling van deze 6 criteria zijn deze bewust niet nader ingekaderd. Een uitputtende lijst van voorwaarden en criteria kunnen innovatieve ideeën immers in de weg staan. In de bijlage geven we wel duiding aan de criteria. Indien een idee niet voldoet aan de criteria kan een aanvraag toch in behandeling worden genomen. De motivatie van de aanvrager zal dan een doorslaggevende rol spelen in de beoordeling. Er is dus ruimte.

 • Het project toont kwaliteit, zeggingskracht en oorspronkelijkheid.
 • Het is een toevoeging op het bestaande aanbod en/of stimuleert door zijn uitzonderlijke, voorbeeldstellende karakter naar verwachting andere activiteiten en/of verdieping op het gebied van kunst en cultuur in de gemeente Horst aan de Maas.
 • Bij participatieve projecten wordt niet alleen beschreven wat het verwachte eindresultaat zal zijn, maar ook de mate waarin de doelgroep actief wordt betrokken bij de voorbereiding, productie en/ of uitvoering van het project.
 • Van belang is de betekenis van het project voor de gemeente Horst aan de Maas, de beoogde positionering in en aanvulling op de culturele infrastructuur en de bijdrage aan diversiteit en kwaliteit van het culturele leven.
 • In hoeverre stimuleert het project (structurele) deelname aan cultuuraanbod door inwoners van de gemeente Horst aan de Maas?
 • Is er sprake van inclusie? D.w.z. de mate waarin de deelname van uiteenlopende groepen wat betreft leeftijd of levensfase, gender, fysieke of mentale gezondheid, etnische of sociale achtergrond, seksuele geaardheid, financiële situatie of sociale positie wordt bevorderd.
 • Is er bijvoorbeeld sprake van (voldoende) presentatiemomenten in de gemeente en (voldoende) bereik van publiek uit de gemeente Horst aan de Maas?
 • Zijn er bij het makers/kunstenaars uit Horst aan de Maas bij betrokken.
 • Kan er inhoudelijk sprake zijn van een belang voor de gemeente Horst aan de Maas vanwege de inhoud van het project (bijvoorbeeld vanwege representativiteit, de gekozen doelgroep of thematiek)?
 • In hoeverre stimuleert het project (structurele) deelname aan cultuuraanbod door inwoners van de gemeente Horst aan de Maas?
 • Is er sprake van inclusie? D.w.z. de mate waarin de deelname van uiteenlopende groepen wat betreft leeftijd of levensfase, gender, fysieke of mentale gezondheid, etnische of sociale achtergrond, seksuele geaardheid, financiële situatie of sociale positie wordt bevorderd.
 • In hoeverre is de aanvraag realistisch en haalbaar?
 • Is er sprake van een evenwichtige financieringsmix en het gevraagde bedrag in verhouding staat tot het gewenste resultaat?
 • Is er sprake van een visie op het cre ren van een zo groot en divers mogelijk publieksbereik?
 • Is er sprake van draagvlak voor het project hetgeen kan blijken uit relevante samenwerkingspartners (binnen en buiten de gemeente Horst aan de Maas), de te verwachte belangstelling van publiek en de financiële bijdragen van derden?
 • Werken meerdere partijen/organisaties uit de gemeente Horst aan de Maas samen om het project te organiseren en te laten slagen?
 • Wat is het te verwachte eindresultaat is van het project/activiteit voor de inwoners van de gemeente Horst aan de Maas?
 • Is er sprake van een helder projectplan en allesomvattend en een realistische sluitende financiële begroting?
TOP